Ako Faka’atamai

KO E HA ‘OKU KE FILI AI ‘A ODA?

KAKANO ‘O E TAHA ‘OSI ‘ENE AKO MEI ODA

Ko hono a’usia ‘ikuna ko e misiona ‘a e ako’anga, ‘e ‘ilo’i ‘ene kau ako tutuku ‘aki ‘a e ngaahi naunau ko’eni:

MAFAI KI HE ‘ILO FO’OU

Mafai ke fekumi ki he founga fo’ou hono veteki ha ngaahi pole faingata’a. pea ‘oua ‘e fiemalie kae ‘oua leva kuo ma’u founga lelei taha ki he veteki e palopalema.

Mo’ui Lelei

Longomo’ui fakafo’ou tu’unga fakasosiale, fakasino moe moui lelei fakaongo’i

LOTOTO’A

Malohi loto mo tu’a, ta’e manavahe ‘ihe ngahi pole ‘oe mo’ui pea moe me’a ‘e fai ai ha fepaki

TU’UNGA FAKAMOLALE

Koe to’onga ‘oku tatau moe ngaahi lao ngaue oku ne pule’i ‘ete mo’ui

TANGATA’I FONUA

Fakakaukau’i lelei’ aupito ‘ae kau kihe me’a fakasosiale, fakapolitikale me’a faka’ekonomika, fakahahasino ‘ene loto’aki ke kau he alea’i ngahi me’a mahui’nga ‘oe mo’ui ‘aki ‘ene ‘iai he tepile ke kau he alea

KAU KIHE ME’A ‘OKU FAI

Fakaha’i ‘ene loto kiai ‘aki ‘ene ‘iai hono sino ke tokoni ha me’a pe

‘AVE MOE TU’UNGA FKATAMAI

‘Oku tokanga ke ako ma’u pe he ‘aho kotoa o’e mo’ui mo ‘ene tokanga kihe makatu’unga ‘oe me’a fakaako

NGAHI ME’A MAHU’INGA ‘OE MOTOLO ‘A ODA

FILI KE TEFITO NGAUE’ HE MO’ONI’I FAKAKAUKAU ‘OE MAMANI

Kau kihe ‘ekitiviti fakatu’a loki ako

Fakakaukau’i lelei ‘ehe tamasi’i ‘ene ngaahi lesoni fili

FAKATAUMU’A MA’U PE FAKAKAUKAU KE VETEKI HA NGAHI POLE OE MO’UI ‘HE SEMESITA KAKATO

Tiuta’i fakafo’ituitui fakamaama ‘ae felave’i ‘ae kakano ‘oe lesoni moe ngaue tete fai

Lahi ‘ae faingamalie ki he ako ngaue

HOUA ‘E FA I LOKI AKO AHO KOTOA

Aho ‘oe ngaue fakalokiako, tiuta’i fakataautaha, kaunisela (SELC’s)

Koe palani talifaki kihe pongipongi moe efiafi

VAKAI ANGE ‘AE PUIPUI TU’A KIHE ME’A ‘OKU TUI KIAI ‘A TU’A ODA

KOE HA ‘OKU NGAUE’AKI AI FOUNGA TIUTA’I FAKAFO’ITUITUI ‘A OXFORD?

Ngahi tefito’i me’a mahu’inga ‘oe founga ‘a Oxford.