Felave’i Mo Kimautolu

KO ‘EMAU MISIONA MO HONO MAHU’INGA
‘Oku mau fokotu’u ha mape fo’ou ki he a’usia ‘a e tamasi’i ki he ako’anga ma’olunga.

KO ‘EMAU TAUMU’A

Ke veteki ‘a e ngaahi fakafe’atungia ‘oku fetaulaki mo e kau masiva mo e kakai lanu. pea fakaava e halafononga ki he ako moe faingamalie/ tu’umalie ka e lava ha liliu lelei ki he kolo mo hotau mamani.

KO ‘EMAU MISIONA

Ke mau kau ‘i hono ngaue’i mo teu’i ‘a e to’utangata ke ma’u ai ha kau taki lelei manava’ofa mo ‘ulungaanga falala’anga, mohu mafai mo vilitaki ki he ngaahi liliu lelei.

KO ‘EMAU SIPINGA

‘Oku mau teu’i ‘a e kau taki lelei ki he lolotonga pea moe kau helo takimu’a ki he kaha’u ‘aki e founga ‘oku ‘elemeniti lalahi ‘e fa (4)- langa fakalakalaka, ‘ulungaanga, fakaivia moe loto vivili.

TAU AKO’I

E FANAU ‘I HE

LANGA FAKALAKALAKA
‘ULUNGAANGA
LAVAME’A
FAI VELENGA ‘A E ‘OFA
LANGA FAKALAKALAKA
‘AKI HONO MOTOLO’I ‘A E LELEI TAHA

Faingata’a’ ko e ako’anga laulotaha

Founga ako ‘a Oxford koe tuita’i fakafo’ituitui

Sio fakamamani lahi moe ngaahi matakali

‘ULUNGAANGA
‘AKI  ‘A E NIMA MOE VA’E KE TOKANGA KI HE NGAAHI MO’UI MO E ME’A MAHU’INGA

Fakahasino e ‘ofa he ngaue fakasevaniti

atamai mata lafou ‘i hono fakataumu’a e fakakaukau ke mali mo e pole ‘o e atakai

‘asi mai e mamahi’i me’a he ‘ukuma ‘i he ‘enau ngaahi manako mo e mo’ui ‘oku mapule’i

LAVAME’A
FOU HE FAKATAUMU’A ‘A E AKO

‘E lava pe ‘o tala mataotao ‘a e tamasi’i ako ‘i he fetaulaki lelei hono teu’i mo ‘ene fangota ‘i he ‘ene fetaulaki lelei mo e ngaahi fiema’u fakaloki ako mei he UC/CSU

FAI VELENGA ‘A E ‘OFA
HE FEHANGAHANGAI MOE ME’A MO’ONI ‘OKU HOKO HE MAMANI

Mafulifuli ‘a e lesoni fili ke a’usia’a e ngaahi mala’e kehekehe

Ngaahi taukei ngaue ‘o fou he ako ngaue ‘i he ngaue’anga pe ko hono mala’e manako

NGAAHI UHO’I ULUNGAANGA MAHU’INGA:
Nima mo e va’e mo loto tokanga ke:
  • TOKONAKI KI HE LELEI TAHA FAKA’ATAMAI MO MATEUTEU KI HE AKO FAKAUNIVESITI
  • ‘ILO’I PAU MO TOKAKI ‘A E ‘OFA FAIVELENGA- FAKA’AI’AI TAMASI’I KE TULI KI HE LELEI TAHA
  • ‘AKO’I KE NAU HOKO KO E KAU SITISENI LELEI HONAU MAMANI
  • PEA LALANGA E ULUNGAANGA TOTONU

KO E SIPINGA ‘O E ‘ILO

‘Oku faka’amu ‘a e Oxford Day Academy ki hono fanau ako ke nau a’usia ‘a e ngaahi mea ni:

Fakautuutu ‘a e tupulaki ‘o e ‘ilo mahu’inga ia ki he a’usia ‘o e lelei taha

Mau sivisivi’i ma’u pe ke ‘ilo pe ‘oku ‘iai ha fakalaka.

Fakafeta’ia e fakalaka kuo a’usia pea fokotu’u kaveinga taumu’a ke ‘asili e tupulekina.

‘Oua ‘e manavahe ki he fehalaaki, to’a ‘o ako mei ai, tukupa ki he fakalaka ‘a e mo’ui ki mu’a tapa kotoa ‘o e mo’ui.

Ko e kitaki ‘oku fiema’u kate hoko koe to’a lavame’a fakahahasino ‘a e aka loloto ‘a e ‘ukuma moe fakama’uma’u ‘a ē ‘oku ma’u ‘e he kakai lava me’a kotoa.

Kuopau ke fakama’uma’u pea kitaki ke feinga leva ke ‘ikuna’i

Ko e tonounou mo e ta’elava ‘oku ‘ikai ko ha ‘api tukuhau, ka ko e halafononga ki he lava me’a mo e tupu ‘a e ‘ilo. pau ke fa’a ngaue mo ngaue malohi, ngaue ke ongosia.

Taimi ‘ikuna’ ia he tupulekina ‘a e kitaki.

‘Atamai Vivili Ta’e’unua ‘ilo’i ‘aki e famili ODA ko hotau hingoa ia fa’u pununga ai, lea ‘aki. Ko e taha ia e ngaahi lao ngaue kau Kwanzaa

Tau tali ui ki hotau ‘ulungaanga, tukupa ki fe’unga mo ‘etau lea.

Tokotaha ngaue kotoa pe he ako ‘oku ‘iai ‘ene kaunga ki he a’usia ‘e he tamasi’i e lelei taha.

Folaua ‘e he tamasi’i ki he mo’ui mapule’ia, ko e a’usia ‘a e lelei taha ‘o e ako.

Ko e tukupa ia ke mo’ui vahevahe, fengaue’aki, felotoi ke fetauhi’aki ’e faka’apa’apa. Ko e taha ia e kaveikoula ‘e fa

Tau fefaka’apa’apa’aki mo felotoi ke ngaue’i ‘e lelei fakalukufua neongo e faikehehkehe.

Tau fepoupou’aki tau fetokoni’aki ke pukepuke ‘a e feveitokai’aki.

Tau fiefia mo ‘ofa he ngaahi matakali kehe ‘o faka’apa’apa’i honau tukufakaholo hange ko’etau loto ke faka’apa’apa’i kitautolu.

Tau loto ke ‘ilo mo faka’apa’apa’i ‘a e matakali ‘oku hange ha kupenga hina’ ‘ene felava’i ‘i hotau ha’oha’onga.

Tau hanga ‘o fakatokanga’i ‘a e fai ta’etotonu, ko e fai tatau ko ‘etau tuli ia ki he ola ‘oku fakafiemalie ki he tafa’aki kotoa.

‘Oku tau tui ki he mahu’inga tatau ‘o e taha kotoa pe. tau fengaue’aki mo e taha kotoa pe mo fefalala’aki pea fakafoki mai ‘a e fakamaau totonu. tau lototo’a ke tu’u he mo’oni mo e totonu pea mate ki ai.

ko e manava’ofa ‘oku ne matu’aki tokanga mo’oni ki he lelei ‘a e taha kehe, pea loto ke mamahi’i ‘a e lelei ‘a e taha kehe.

‘Oku tau mahu’inga’ia mo faka’apa’apa ki he ongo’i ‘a e fakafo’ituitui. Tau feinga ke mahino’i ‘enau ongo’i ‘o ‘ikai sio kovi kianautolu. Tau faka’amua ‘a e lelei ‘a e taha kotoa. Pea ‘oku ui kitautlou ke tau ngaue ‘o tokanga’i ‘a e lelei fakalukufua ‘a e taha kotoa. Tau fefailelei’aki mo e kakai kehe.