Kau Poate Fokotu’u Ako

FE’ILOAKI MOE KAKAI HE TU’APUIPUI ‘O ODA
TYLER BOSMENY
CEO, CLEVER

Ko Tyler Bosmeny koe CEO kautaha koe Clever tu‘u San Francisco ‘aia ko ‘ene Software na’a ne tokoni’i e ngaahi ako ke to’o ‘osi ‘a e fakahela koia ‘oe fetui’aki ‘oe login moe data integration. Talu mei he 2012 hono ngaue’aki pea ala atu kiai e ngaahi kautaha ‘e laungeau ‘o ngaue’aki e edtech application pehe ki he peseti 25 ngaahi ako’anga. Kuo ‘osi fakahingoa ‘a Clever ‘ehe SIIA’s koe kautaha ‘ilo fo’ou taha ia , SXSW’s tukuange mai e EDU tavale mo ASU GSV’s foki ‘o taki he me’a fakaako. Na’e  fakahingoa foki ‘ehe Forbes’ 30 Under 30 ‘ae Clever he 2014 ‘o fakatokanga’i ‘enau ‘aonga kihe ako. Na’e ako foki a Bosmeny ‘o ‘osi mei he ‘Univesiti ‘o Harvard hono BA he Applied Mathematics pea MA ‘i he Statistics.

DANY CESEÑA
TALEKITA ‘OE COMMUNITY RELATIONS, MURAL MUSIC & ARTS PROJECT

Na’e fa’ele’i ‘a Dany Cesena mo tupu hake ‘atakai ‘o South Central ‘o L.A. , CA. koe ‘atakai ‘oku ‘iai MMAP. Hili e ma’u hono B.A. he Filosofia mei UCLA ne hiki leva ia ki South Korea ‘o faiako English pea faiako ‘i he fieta ‘ae YMCA. Foki mai ki ‘Ameklika ni hiki mai ki he Bay Area ‘o kau ‘i he Americorps tokangaekina e fakamaau totonu taumu’a ke kau fakataha mo e kakai (Public Allies) pea ngaue vaofi mo e MMAP tokangaekina ai pe ‘ae  fakamaau totonu. ‘Oku tokoni’i fakapa’anga foki ‘ae Americorps he ta’u kakato ‘e he U.S. Federal gonverment , foundations , corporations, moe kau donor kehe fengau’eaki mo e kakai lalahi he ngaahi ngaue ‘aonga ki he kolo ‘o taumu’a ki he kakai ke a’usia e fiema’u vivili taha he anga e nofo fakakolo.

Na’e fakahiki hake ‘a Dany ki he lakanga ko e Talekita ‘oe Partner Relations, pea ne ‘osi takimu’a he ngaahi polokalama lahi ‘a e MMAP a’u ki he Health Education fou he Art (HEArt), Ako’i Hisitolia ngaue’aki e Hip Hop (HHH), Teen Mural Program (TMP) polokalama ia ki he to’utupu, Youth Leadership Academy (YLA) ako’i kau taki lelei, Gateway to Science, pea ‘oku lolotonga taki ‘i he Public Art Consulting (PAC) moe ngaue koe fokotu’utu’u ‘ehe kolo ke fai ta valivali faka’ofo’ofa mo ‘aonga he ngaahi holisi fale faka-pule’anga fakataha moe kau taki faka-pisinisi pea moe ngaahi kautaha kehe.

Koe’uhi koe ngaue vaofi ‘a Dany moe to’utupu mo e nofo ‘ae kolo, ‘oku kau ma’u pe ia ki he ngaue ‘a e pule’anga fakakolo, fai fale’i ma’ae potungaue polisi mo e to’utupu ‘aonga ia ki he ngaahi kautaha ta’e fakatupu pa’anga, lea he ngaahi konifelenisi he fonua kotoa felave’i mo MMAP pea mo potungaue polisi ‘a EPA anti-violence pea moe tu’unga mo’ui lelei kakai ‘oe nofo fakakolo pea moe FIT Zones.

RACHEL COCHRAN
KOE SENIOR HUMAN RESOURCES BUSINESS PARTNER EVERNOTE

Kamata a Rachel koe faiako Kalasi Tolu ‘i New Haven, Connecticut koe memipa Kautaha Faiako Ko e Teach for America Corps. ‘Osi mei he ‘Univesiti ‘o Connecticut mata’i he pule’i pisinisi, pea minor hetotonu ‘ae tangata moe lelei fakaenofo. HIli ‘ene faiako hiki hake ki he mala’e ‘oe taleniti ‘o tokanga’i e Achievement First, Kautaha ‘i New York, va’a ‘i Connecticut pea mo Rhode Island. Na’a ne toe tokoni ki he New York City Department of Education fokotu’u ‘en au Talent Mangement moe Principal Ecaluation Pilots ‘aia ne tokoni lelei ‘aupito ia ki he ako’anga kehekehe ‘o laka he ‘apiako e 100. Hili ia na’a ne fokotu’u leva ‘ene timi na’e ui koe Talent & Recruitment ‘o tefito he kolo, polokalama tiuta ma’a East Harlem ‘aia na’a ne poupou’i ai e fakatokolahi kau ngaue mei he toko 40 ki he 150 fokotu’u moe founga kumi kakai fenapasi mo EHTP’s polokalama fakata’u nima. Lolotonga ‘ene ‘i New York, ma’u hono MA he Public Administration mei he ‘Univesiti ‘o New York. 2014 hiki mai ki he Bay Area ke tokoni’i ‘ae Teach for America Bay Area’s mo ‘enau feinga ke kau mai pea mapukepuke mo ako’i ‘ene kau ako tutuku, lolotonga kau ‘a Rachel he ngaue ‘i Evernote ‘ae high performing talent system ‘aia ‘oku kau kiai coaching, training and managing ‘oe ngaahi polokalama kehe kihe human resources.

LORENA CUFFY
OPERATIONS MANAGER & BOOKKEEPER, RAVENSWOOD EDUCATION FOUNDATION

Ne tupu hake ‘a Rena ‘i Belle Haven, Menlo Park, CA. Hili ‘ene ma’u hono A.A. mei Canada College he accounting pea hu ki Florida International University. Foki mai leva ‘o ngaue’i hono kolo.

Ta’u ‘e 10 kuo hili ngaue moe ngaahi kautaha non-profit kehekehe he kolo ‘o East Palo Alto, tokoni’i fakaako ‘ae kakai he kolo fu’u fiema’u e tokoni koia , Tu’u vaha’a he kolo koe liaison and field supervisor ma’ae United States Census Bureau. ‘Oku ne fiefia he fatongia koe Program Coordinator ma’a EPA, Jr. Golf and Financial Services Agent for One America. Kau hake ‘a Rena ki he Ravenswood Education Foundation he 2013.

Nofo ‘a Rena ‘i East Palo Alto pea mo hono foha ko Yeshua. Manako ki he outdoors, Music and Dance. Na fiefia ke talaki ko hona kolo ‘ofa’anga ‘a EPA pea fiefia ‘i he tuku fakaholo ‘oe kolo, kehekehe ‘a e ngaahi matakali mo hono faka’ofo’ofa.

MALLORY DWINAL
FOUNDER & CEO, OXFORD DAY ACADEMY

Ko Mallory Dwinal koe LEAD Founder moe CEO ‘o Oxford Day Academy. Kuo fuofuoloa ‘ene tokanga ki he mahu’inga ‘o e taki fakaako he ngaahi ako’anga ‘ae pule’anga ‘oku ne ongo’i mo’ua foki ki he public school system. Ko’ene a’u ki hono tu’unga ko ‘eni kaunga lahi kiai ‘ae public school system. Ko e ta’u ‘eni ‘e 7 ‘ene fa’u e polokalama ki he Kau Faiako, fakalele ‘oe ako, moe fa’unga pule’i faka pa’anga (financial system) ‘e fiema’u ke fakamo’ui mai ‘aki ‘ae sipinga ako ko’eni ‘oe Tiuta’i fakafo’i tuitui. Ko ‘ene a’usia ko ‘eni ‘ae Oxford Tutorial System ‘o ‘osi mei ai ‘ene ako, fakataha mo ‘ene founga faka faiako ‘oku fa’u (instructional design) mo e puipui tu’a ‘ene faiako’i lesoni Spanish mo Sea he Department. Koia ‘oku ne ‘oange ‘ae makatu’unga lelei ki he ‘ene ngaue lolotonga. Na’e B.A. Summa Cum Laude mei he North Western University he mala’e ‘e tolu, Economics, Spanish, International Studies. M.B.A. mei Harvard Business School pea Ph.D. Education mei Oxford University ‘aia na’a ne ‘iai as  a U.S. Rhodes Scholar.

SHARA HEGDE
CHIEF SCHOOLS OFFICER, ALPHA PUBLIC SCHOOLS

Ha’u ‘a Ms. Hedge mei Boston, Massachusetts. Na’a ne fokotu’u ‘a Cornerstone Academy ‘i he 2010 funga e tokoni mei he Building Excellent Schools Fellowship. Koe polokalama ki he fonua ‘oku ne teu’i mo tokoni’i hono fokotu’u ‘oe high quality charter schools. Talu mei hono fokotu’u mo ‘ene kau ‘ae ‘apiako he ngaahi ako ‘anga lelei taha ‘o San Jose moe maaka API koe 933 he 2011-12 moe 2012-13, ma’u ‘ae pale fakalangilangi koe California Distinguished School he 2014. ‘I hono lakanga koe Talekita pule lahi, ‘oku ne tokanga’i ‘ae hokohoko atu ‘oe tupulekina lelei fakaako, mo hono fakalele ke lelei. ‘oku ne memipa foko ‘i he California Charter Schools Associations Member Council for Region 5 (Santa Clara and Monterey Counties) ‘oku ne sea foki he Sonoma County Charter SELPA CEO Council. Kimu’a ‘i hono fokotu’u ‘o Cornerstone, na’e faiako he ako’anga elementary ‘i Miami, Florida he ngaahi ta’u lahi ‘o fou he polokalama koia Teach for America. Ma’u ‘e Ms. Hedge hono B.A. Hisitolia mei Brown University ‘i Providence, RI pea M.A. he Education Policy, organizations moe Leadership Studies mei he Stanford University. Toe ‘iai hono M.A. ‘e taha he Instructional Leadership pea moe administrative Services Credential mei he Reach Institute for School Leadership ‘i Oakland, CA.

SIGGI HINDRICHS
JD CANDIDATE, STANFORD LAW SCHOOL

Na’e ma’u hono Bachelor of Science ‘i he Commerce mei  he Universtiy of Virginia pea M.A. Education mei he Boston University. Na’a ne faiako Kalasi 8 he lesoni fika he Boston Public School. Na’a ne taki recruitment kau faiako ma’ae ‘apiako he ‘uluaki ta’u pea ne taki leva he level ‘oe Kalasi 8 ‘i hono ta’u 2 pe lolotonga ia e fakaakeake lahi ‘ae ako. ‘I tu’a leva mei loki ako.

Ngaue ‘a Siggi pea moe Teach for America fai ‘ae ngaahi Webiners moe Kau prospective STEM Teachers, fakalele ‘ae informational interviews moe faka’eke’eke faka’ofisiale he telefoni moe kau prospective Teachers, pea ngaue fakataha moe kau siponisoa ki he ngaue fakalakalaka.

‘Oku ‘iai ‘ene taukei ‘i he Discrete Trial Therapist ki he fanau ma’u ‘a e autism, ngaue one-on-one ke feinga’i ke lava ‘o lea mo fetu’utaki mahino ngaue’aki ‘ae Applied Beheavior Analysis, fakataha mo ‘ene taukei he tokoni’i ‘ae ngaue fakaako ‘ae kau ako graduate moe fakatotolo ki he lea faka Pilitania ko ‘enau lea fika ua.

‘I he 2015, na’a ne ngaue taimi kakato ki he Stanford Law School tafa’aki ki he Youth and Education Law Project. ‘I ai, na’a ne ngaue fakapatonu ki he fanau ako he kolo ‘oku nau fiema’u e tokoni ke fakafofonga’i ki nautolu ki he ako moe District felave’i moe Special Education pehe ki he tafa’aki palopalema faka’ulungaanga. ‘I he lolotonga ni ‘oku ne faiako’i Coordinator/Curriculum Director moe former alumni mentor ma’ae Project Remade funga ia ‘ene lolotonga ako ‘i he Stanford Law School, ‘o tokoni’i ‘ae fa’ahinga ‘ataa mai mei pilisone ke nau lava ‘o Kamata’i mo fakalele ha’anau ki’i ngaue tau’mu’a ke nau foki ki he sosaieti pea nau lava ‘o tau’ataina faka’ekonomika.

ROSALYN MENON-KENNEDY
EXECUTIVE COMMUNICATIONS, GOOGLE

Ko Rosalyn Kennedy ‘oku ne tokanga’i ‘ae Executive Communications ‘i Google ki he North mo South America ki he ‘enau tafa’aki fakapisinisi. ‘Oku fu’u taukei  ‘aupito pea ne hoko koe award-winning communications strategist. ‘Ihe Coca-Cola Company na’a ne hoko koe Talekita ‘oe Global Communication. Na’a ne taki mu’a foki he feinga ki he sustainability moe Global Health moe Well being. Kimu’a pea ne hoko atu ki he Coca-Cola. Na’e hoko foki ‘a Rosalyn koe Emmy Award Winning producer ‘oe Dr. Oz show ‘aia koe polokalama talk show ‘iloa ia ‘i ‘Amelika ni. ‘Oku ‘osi ta’u ‘e hongofulu ‘ene ngaue he television production pea taukei he journalism ‘i he level fakanetwork. Ko ‘ene ngaahi taukei kau ai ‘ene producing for CNN, ‘aia na’a ne ma’u ‘ae pale fakalangilangi koe Peabody Award ko hono fakatokanga’i ‘ene ‘aonga moe tokoni lahi ki he Kautaha T.V. ‘enau kava ‘ae fili Palesiteni ‘oe 2008, 60 minutes pea moe CBS Evening News pea mo Dan Rather, ‘aia na’e toe foaki ange foki moe pale koia Investigative Reporters and Editors. ‘Osi mai ‘ene ako mei he Brown University pea moe Graduate School Of Journalism ‘a Columbia University, ‘aia na’e ‘oange ki ai ‘a e fakalangilangi koe‘uhi ko’ene taukave’i ‘ae mo’ui lelei ‘ae fanau. Na’e kau he kau final ‘e toko 20, pea ne ma’u foki moe interview ‘oe Miss America. ‘Oku longomo’ui ‘ene volunteer ki he kautaha ‘ae Miss America pea ne memipa he poate tutuku Coca-Cola Scholarship Foundation moe Board of Directors of the Scholar’s Choice, ‘aia koe software solution ki he faiako moe tamasi’i ako ‘oku fu’u laulotaha mo’oni.

 

ANUPAM MISHRA
TALEKITA PULE, HELLMAN & FRIEDMAN

‘Oku partner ‘a Anupam ‘i Hellman and Friedman, koe $20b+ global private equity firm, ta’u ‘eni ‘e 14 ‘i he private equity. Kuo taki foki ‘a Anupam ‘i he Evaluation, investment, pea mo hono tokanga’i e founga pule’i e ngaahi Kautaha lalahi he mala’e kehekehe ‘i he mala’e ‘oe ako, ‘oku ne pule ki he ngaahi Investment ‘ae kautaha in Ellucian, ‘aia koe $700m+ leading developer of software solutions to higher education institutions, and Renaissance learning koe $200m+ nau takimu’a he vendor for assessment and digital learning tool ki he K-12 mo hono fakamaketi ‘i hono lakanga ko e Talekita Takimu’a ‘oe ngaahi kautaha ni, ngaue vaofi ai ‘a Anupam moe kau CEOs i he ngaahi issue koe driving corporate strategy, improving operational effectiveness, and recruiting and developing talent.

Na’a ne ‘osi mai mei he Harvard College, koe Magna Cum Laude ‘i he Economics, ma’u mo hono MBA mei he Harvard Business School. ‘Aho ni ko Anupam mo hono mali, Kavita, mo ‘ene fanau ‘e toko ua ‘oku nau nofo ‘i Hillsborough, California.

Makehe mei he ‘ene tokanga ki he professional focus on education moe education technology, ‘oku kau ‘a Anupam ki he Leadership Council ki he New School Venture Fund, Koe kautaha ta’e fakatupu pa’anga pe non-profit venture philanthropy firm ‘oku nau ngaue ke liliu e public school ke ma’u ‘ehe fanau masiva ha lelei.