Poate Fale’i Ki He Matu’a, To’utupu Moe Nofo ‘Ae Kolo (PYCAB)

POATE FALE’I KI HE MATU’A, TO’UTUPU MOE NOFO ‘AE KOLO (PYCAB)

Tokanga e Poate kau Talekita ki he External develpoment moe high level governance, Tokanga e PYCAB ki he fakakau mai e kolo mo ‘enau fakakaukau moe ngaahi me’a mahu’inga’ia ai e kolo ki he lele faka’aho ‘ae ako’anga. ‘Oku ‘iai e Komiti leva ‘e 8 ke tokanga’i ‘eni:

TIMI FAKATAUKEI ‘OE AKO’ANGA MA’OLUNGA

Ko ‘enau tefito’i ngaue koe fa’u ha founga mo ha polokalama ke tokoni’i ‘aki e tamasi’i ‘i he ‘ene hu mai mei he ako si’i ki he ako’anga ma’olunga.

SPECIAL EDUCATION COMMITTEE

Nau fekumi nautolu ki ha founga ‘e fai poupoua ‘aki ‘ae feinga ako ‘ae fa’ahinga ‘oku ‘i he special education.

KOE KOMITI NIMA KI TU’A

Nau kumi ki ha founga ke faka’ai’ai mo fiekau mai kakai ‘oe kolo ki hono poupou ‘oe ODA mo ‘omi foki mo ‘enau fanau.

FACILITIES COMMITTEE

Nau kumi ha ngaahi fale fe’unga ki he fai’anga ako ‘i East Palo Alto/East Menlo Park.

KOMITI ‘ULUNGAANGA FAKAFONUA HE AKO’ANGA

Nau fekumi mo tuhu’i mai fiema’u fakaako, fakasosiale, mo’ui lelei faka’atamai, ngaahi mo’oni fakalaumalie ki he ako’anga pea ‘omi moe polokalama ke fakamo’ui mai ‘aki ia he ODA.

EXTRSACURRICULAR EXPERIENCE COMMITTEE

Nau hanga ‘enau tolu ‘o talamai koe ha ha polokalama ki tu’a mei loki ako tonu ke fai ‘e ODA pea talamai koe ha fakamole kiai.

STAFF/HUMAN RESOURCES COMMITTEE

‘Omai ‘enautolu ‘ae Criteria ke hire ‘aki ha faiako, kau pule, ‘omai moe tala fatongia ‘oe lakanga taki taha pea nau kau he fakahu ‘oe kau ngaue mo hono vakai’i ‘enau fai fatongia.

IT COMMITTEE

Fekumi mo talamai ‘ae software moe hardware technology te ne fakafenapasi ‘ae ngaahi fiema’u kotoa ‘ae ako faka’atamai, fakasosiale, fakaeongo’i moe ngaahi polokalama ki tu’a ‘ae ODA.

‘Oku ‘ata ha taha pe ke kau mai ki ha Komiti ‘oku ne fie ‘aonga ai. (Fetu’utaki mai pe ki ha taha he toko 4 founders ‘oe ako). Fili ‘ehe Komiti takitaha honau Sea, ‘aia ‘e kau e Sea ki he PYCAB Central Board. Tokanga’i ‘ehe poate PYCAB ke fakapapau’i ‘oku a’usia ‘ae misiona pea fakakau mai foki moe kolo. Ko Tiffanny ‘oku lolotonga Sea he poate ko’eni ‘e toki fai atu ha fili ha kakai fo’ou ha taimi. ‘Oku poupou’i e kau Sea he komiti ‘e 8 ko’eni ‘e he 8 Non PYCAB members ‘a e ‘oku ‘ihe Poate ‘ae Kau Talekita. Koe fengaue’aki fakataha ko’eni te ne fakafaingofua ‘ae ngaahi fai tu’utu’uni ke fetaulaki moe feinga ‘ae PYCAB. ‘Oku ne toe hanga foki ‘o fakafaingofua ha hoko ‘a ha taha ‘o memipa he poate ‘ae Kau Talekita.

GET INVOLVED
KEEP UP TO DATE ON ALL THINGS ODA

Your Name (required)

Your Email (required)

JOIN THE CONVERSATION