Ko Oxford Day Academy, ‘oku ne liliu ‘a e sipinga ako motu’a ngaue’aki ‘e he ngaahi ako’anga ma’olungaˊ. ‘Oku mahu’inga ‘a e ‘ako’anga ni ‘i he ‘enau to’onga mo’ui. Teu’i ke nau hoko ko e fanau manava’ofa, ‘atamai matala, poto pea loto vivili ke nau hoko koe kau taki lelei te nau fai ha ngaahi liliu ‘aonga ‘i honau mamani.

‘OKU ‘ILOA ‘A ODA

KOE TEU’I’ANGA ‘O E KAU TAKI MO’UI FAKASEVANITI ‘O E SENITULI 21.

KO E FOUNGA FO’OU ‘O E AKO MO E FEKUMI KI HE AKO’ANGA MA’OLUNGA.

‘E fakakaukau ‘e he fanau ako ODA mo ngaue’i me’a tatau fai ‘e he kau taukei poto ma’olunga ‘ Apple mo Facebook – ‘o nau lukuluku fakakaukau ki he anga hono solova ha ngaahi mo’oni’i palopalema te nau fetaulaki mo ia.
Ko e misiona tefito ‘emau fanau ako, ‘e ‘anautolu ‘a e fatongia ke solova ‘a e ngaahi palopalema mo e fiema’u vivili ‘a e Kominiuti ka ‘oku ‘ikai ko e fakamaketi ‘o e ngaahi koloa pea fa’u misini fekumi. ‘Oku mau liliu ‘ae ‘ausia he High School. ‘E tukuange mai fanau ODA koe kau ‘ofisa ‘oe liliu pea faka’apa’apa’i nautolu koe kakai palofesinale ka nau ngaue fie ngaue.

UHO LOLOTO ‘IATE KIMAUTOLU

Fakahaa’i mai ‘e he fanau ako ‘a e ngaahi ‘isiu ‘oku nau mahu’inga’ia ai. ‘Oku ‘i he uho ia ‘o e sipinga ako ko’eni, ‘E ngaue ‘aki ‘e he faiako ‘a e founga mei Oxford ke fakamali’i ‘a e fokasi fakangaue moe kakano ‘o e me’a faka’atamai, ‘E ma’olunga fau ‘a e taukei koia, koe kotoa ia ‘a e tamasi’i fakafo’ituitui fou ‘i he founga moe tefito’i kakano ‘e nima.

KO E FAKAKUKAFI ‘A E FOKOTU’UTU’U KI HE LILIU

  • LOKI AKO
  • DESIGN THINKING FOR SERVICE PROJECTS
  • KAU FAIAKO TIUTA FAKA’ATAMAI
  • KAU FAIAKO SAIENISI MO’UI FAKAEONGO UE’INGOFUA (SELCs) -
  • NGAUE’ANGA FAKAPALOFESINALE MO HONO LEVA’I
Ko ‘emau founga ‘oku faofao ai ‘a e lavame’a ‘a e tamasi’i ako koe’uhi ‘oku fakamu’omu’a ‘a e pau ke ne ‘ilo ki he anga ‘o e nofo fakakolo mo fakapule’anga mo e lahi ‘o e ngaue ke fai; ko e anga ‘emau ngaue ‘aki ‘a e SELCs mo hono fakanaunau’i e fakafo’ituitui ‘oku pau ‘aupito ai ‘a e fetaulaki ‘a e fiema’u moe teu’i ‘o e fanau.

IN THE NEWS

JOIN THE CONVERSATION